Akteur

Ryue Nishizawa
SANAA - Tokyo (J)

1990 Master’s degree in architecture an der Yokohama National University
1990–1995 Mitarbeit bei Kazuyo Sejima & Associates
1997 Gründung eines eigenen Büros
seit 1995 Büro „SANAA“ mit Kazuyo Sejimaa in Tokio
seit 2001 Professur an der Yokohama National University, Yokohama

Tools:

Kontakt7-A Shinagawa-Soko | 2-2-35 Higashi-Shinagawa
Tokyo
Japan

+81 (3) 345 017 54
+81 (3) 345 017 57
sanaa[at]sanaa.co.jp