Award

Architekturpreis Land Salzburg 2004
Architekturpreis - Land Salzburg - Salzburg (A)
Veranstalter: Land Salzburg
Preisverleihung: 31. Januar 2005